ای پی مجموعه سرورهای ولوکس            

Volvox Public 1 server 10.48.9.130:27600
Volvox public 2 new skin 10.201.72.85:29000
Id channel Telegram @Cs_Volvox

 هر هفته مسابقه ادمینی