کد های ادمینی در سرورهای AMX Mod X سی اف جی دی ال | تخصصي کانتر استريک

سی اف جی دی ال | تخصصي کانتر استريک

دانلود کانتر,دانلود سي اف جي,دانلود چيت,دانلود اسکين

دانلود سي اف جي,دانلود چيت,اموزش هاي کانتر استريک,اسکين هاي کانتر استريک,دانلود اسپري هاي کانتر استريک,کانتر استريک 1.6,کانتر استريک سورس,بک گراند هاي کانتر استريک

خرید سرور تیم اسپیک تاپ میکس گیم فالن گیم | نمایندگی سرور تیم اسپیک - ربات تیم اسپیک - گیم سرور 1.6 کانفیگ شاپ | فروشگاه کانفیگ های کانتر 1.6 اورجینال گیم | فروشگاه اینترنتی استیم

کد های ادمینی در سرورهای AMX Mod X

 

 

Command Format Access Description
amx_kick کیک کردن ADMIN_KICK Kicks a player.
amx_ban بن کردن  ADMIN_BAN Bans a player.
amx_addban   ADMIN_BAN Adds a ban to the server banlist.
amx_unban آن بن کردن ADMIN_BAN Unbans a player.
amx_slay اسلی دادن ADMIN_SLAY Slays a player.
amx_slap اسلپ دادن ADMIN_SLAY Slaps a player for variable damage.
amx_leave   ADMIN_KICK Kicks all players not wearing one of the tags.
amx_pause   ADMIN_CVAR Pauses or unpauses the game.
amx_who اطلاعات پلیر های درون سرور ADMIN_ADMIN Displays who is on the server.
amx_cvar   ADMIN_CVAR Changes or displays a cvar value.
amx_map مپ ADMIN_MAP Changes map.
amx_cfg تنظیمات ADMIN_CFG Executes a server-side config file.
amx_rcon   ADMIN_RCON Executes a command on the server console.
amx_plugins پلاگین ADMIN_ADMIN Lists all loaded plugins.
amx_modules   ADMIN_ADMIN Lists all loaded modules.


Chat Commands

Command Format Access Description
amx_say چت ادمینی ADMIN_CHAT Sends a message to all players through normal say.
amx_chat ارسال پیام به ادمین ها ADMIN_CHAT Sends a message to all admins through normal chat.
amx_psay پیام خصوصی ADMIN_CHAT Sends a private message to a player.
amx_tsay  ارسال پیام گروهی برای همه در سمت چپ ADMIN_CHAT Sends a left side HUD message to all players.
amx_csay پیام به تمام پلیر ها ADMIN_CHAT Sends a center HUD message to all players.


Vote Commands

Command Format Access Description
amx_votemap رای گیری برای تغییر مپ ADMIN_VOTE Starts a vote for a map.
amx_votekick رای گیری برای کیک کردن پلیر ADMIN_VOTE Starts a vote to kick a player.
amx_voteban رای گیری برای بن کردن پلیر ADMIN_VOTE Starts a vote to ban a player.
amx_vote راگیری دستی ADMIN_VOTE Starts a custom poll.
amx_cancelvote لغو کردن راگیری ADMIN_VOTE Cancels the last poll in progress.


Stats Commands

Command Format Access Description
say /hp متراژ مرگ   Displays information about your killer.
say /statsme دیدن فرگ خود   Displays your stats.
say /stats دیدن فرگ بقیه   Displays other players' stats.
say /top15 تاپ 15 نفر اول   Displays the top 15 players.
say /rank نمایش رنک شما   Displays your rank on the server.


Say Commands

Command Format Access Description
say nextmap زمان تغییر به مپ بعد   Displays the next map in the mapcycle.
say timeleft زمان خروج   Displays the time left in the map.
say thetime ساعت   Displays the current time.


Menu Commands

Command Format Access Description
amxmodmenu منوی ادمینی ADMIN_MENU Displays the main AMX Mod X menu.
amx_cvarmenu   ADMIN_CVAR Displays the CVAR menu.
amx_mapmenu منوی مپ ADMIN_MAP Displays the map change menu.
amx_votemapmenu منوی راگیری برای مپ ADMIN_MAP Displays the map voting menu.
amx_kickmenu منوی کیک ADMIN_KICK Displays kick menu.
amx_banmenu منوی بن ADMIN_BAN Displays ban menu.
amx_slapmenu منوی اسلپ ADMIN_SLAY Displays slap/slay menu.
amx_teammenu منوی تیم ADMIN_LEVEL_A Displays team switch menu.
amx_clcmdmenu   ADMIN_LEVEL_A Displays client commands menu.
amx_restmenu   ADMIN_CFG Displays weapon restriction menu.
amx_teleportmenu منوی تلپورت ADMIN_CFG Displays teleport menu.
amx_pausecfgmenu   ADMIN_CFG Pause/unpause plugins with menu.
amx_statscfgmenu   ADMIN_CFG Displays stats configuration menu.


Config Commands

Command: amx_pausecfg
Format: <command> [name]
Access: ADMIN_CFG
Description: Command list available:
  off - Pauses all plugins not in the list.
  on - Unpauses all plugins.
  stop <file> - Stops a plugin.
  pause <file> - Pauses a plugin.
  enable <file> - Enables a plugin.
  save - Saves a list of stopped plugins.
  clear - Clears a list of stopped plugins.
  list [id] - Lists plugins.
  add <title> - Marks a plugin as unpauseable.

 

Command: amx_statscfg
Format: <command> [parameters]
Access: ADMIN_CFG
Description: Command list available:
  on <variable> - Enable specific option.
  off <variable> - Disable specific option.
  save - Save stats configuration.
  load - Load stats configuration.
  list [id] - List stats statuses.
  add <name> <variable> - Add stat variable to the list.


RCON Commands

Command: amxx
Format: <command> [parameters]
Access:  
Description: Command list available:
  amxx version - Display version.
  amxx modules - Display modules.
  amxx plugins - Display plugins.
  amxx gpl - Display the GNU General Public License
  amxx cvars - Display AMX Mod X registered CVARs.
  amxx cmds - Display AMX Mod X registered commands.
  amxx pause - Pause a running plugin.
  amxx unpause - Unpause a running plugin.the list.

نظرات ارسال شده است

کد امنیتی رفرش
فروشگاه ما | فروش اکانت های اورجینال بازی هاwww.original-game.ir
Code Center