اموزش تغییر رنگ Crosshair در بازی کانتر استریک 1.6 سی اف جی دی ال | تخصصي کانتر استريک

سی اف جی دی ال | تخصصي کانتر استريک

دانلود کانتر,دانلود سي اف جي,دانلود چيت,دانلود اسکين

دانلود سي اف جي,دانلود چيت,اموزش هاي کانتر استريک,اسکين هاي کانتر استريک,دانلود اسپري هاي کانتر استريک,کانتر استريک 1.6,کانتر استريک سورس,بک گراند هاي کانتر استريک

خرید سرور تیم اسپیک تاپ میکس گیم فالن گیم | نمایندگی سرور تیم اسپیک - ربات تیم اسپیک - گیم سرور 1.6 کانفیگ شاپ | فروشگاه کانفیگ های کانتر 1.6 اورجینال گیم | فروشگاه اینترنتی استیم

سلام 

در این پست بهتون یاد میدم که چه طوری 

 Crosshair 

یا همون نشونه ی اسلحه رو عوض کنید 

برای اموزش به ادامه برید

برای این کار باید کد زیر رو در

کنسول ~ وارد کنید

"cl_crosshair_color "cod rang

به جای cod rang باید عدد مربوط به رنگ

مورد نظرتونون رو وارد کنید

کد رنگ های کانتر استریک 1.6 

Cor Valor RGB
Snow 255 250 250
GhostWhite 248 248 255
WhiteSmoke 245 245 245
Gainsboro 220 220 220
FloralWhite 255 250 240
OldLace 253 245 230
Linen 250 240 230
AntiqueWhite 250 235 215
PapayaWhip 255 239 213
BlanchedAlmond 255 235 205
Bisque 255 228 196
PeachPuff 255 218 185
NavajoWhite 255 222 173
Moccasin 255 228 181
Cornsilk 255 248 220
Ivory 255 255 240
LemonChiffon 255 250 205
Seashell 255 245 238
Honeydew 240 255 240
MintCream 245 255 250
Azure 240 255 255
AliceBlue 240 248 255
lavender 230 230 250
LavenderBlush 255 240 245
MistyRose 255 228 225
White 255 255 255
Black 0 0 0
DarkSlateGray 47 79 79
DimGrey 105 105 105
SlateGrey 112 128 144
LightSlateGray 119 136 153
Grey 190 190 190
idnightBlue 25 25 112
NavyBlue (Navy) 0 0 128
CornflowerBlue 100 149 237
DarkSlateBlue 72 61 139
SlateBlue 106 90 205
MediumSlateBlue 123 104 238
LightSlateBlue 132 112 255
MediumBlue 0 0 205
RoyalBlue 65 105 225
Blue 0 0 255
DodgerBlue 30 144 255
DeepSkyBlue 0 191 255
SkyBlue 135 206 235
LightSkyBlue 135 206 250
SteelBlue 70 130 180
LightSteelBlue 176 196 222
LightBlue 173 216 230
PowderBlue 176 224 230
PaleTurquoise 175 238 238
DarkTurquoise 0 206 209
MediumTurquoise 72 209 204
Turquoise 64 224 208
Cyan 0 255 255
LightCyan 224 255 255
CadetBlue 95 158 160
MediumAquamarine 102 205 170
Aquamarine 127 255 212
DarkGreen 0 100 0
DarkOliveGreen 85 107 47
DarkSeaGreen 143 188 143
SeaGreen 46 139 87
MediumSeaGreen 60 179 113
LightSeaGreen 32 178 170
PaleGreen 152 251 152
SpringGreen 0 255 127
LawnGreen 124 252 0
Green 0 255 0
Chartreuse 127 255 0
MediumSpringGreen 0 250 154
GreenYellow 173 255 47
LimeGreen 50 205 50
YellowGreen 154 205 50
ForestGreen 34 139 34
OliveDrab 107 142 35
DarkKhaki 189 183 107
Khaki 240 230 140
PaleGoldenrod 238 232 170
LightGoldenrodYellow 250 250 210
LightYellow 255 255 224
Yellow 255 255 0
Gold 255 215 0
LightGoldenrod 238 221 130
goldenrod 218 165 32
DarkGoldenrod 184 134 11
RosyBrown 188 143 143
IndianRed 205 92 92
SaddleBrown 139 69 19
Sienna 160 82 45
Peru 205 133 63
Burlywood 222 184 135
Beige 245 245 220
Wheat 245 222 179
SandyBrown 244 164 96
Tan 210 180 140
Chocolate 210 105 30
Firebrick 178 34 34
Brown 165 42 42
DarkSalmon 233 150 122
Salmon 250 128 114
LightSalmon 255 160 122
Orange 255 165 0
DarkOrange 255 140 0
Coral 255 127 80
LightCoral 240 128 128
Tomato 255 99 71
OrangeRed 255 69 0
Red 255 0 0
HotPink 255 105 180
DeepPink 255 20 147
Pink 255 192 203
LightPink 255 182 193
PaleVioletRed 219 112 147
Maroon 176 48 96
MediumVioletRed 199 21 133
VioletRed 208 32 144
Magenta 255 0 255
Violet 238 130 238
Plum 221 160 221
Orchid 218 112 214
MediumOrchid 186 85 211
DarkOrchid 153 50 204
DarkViolet 148 0 211
BlueViolet 138 43 226
Purple 160 32 240
MediumPurple 147 112 219
Thistle 216 191 216
Snow1 255 250 250
Snow2 238 233 233
Snow3 205 201 201
Snow4 139 137 137
Seashell1 255 245 238
Seashell2 238 229 222
Seashell3 205 197 191
Seashell4 139 134 130
AntiqueWhite1 255 239 219
AntiqueWhite2 238 223 204
AntiqueWhite3 205 192 176
AntiqueWhite4 139 131 120
Bisque1 255 228 196
Bisque2 238 213 183
Bisque3 205 183 158
Bisque4 139 125 107
PeachPuff1 255 218 185
PeachPuff2 238 203 173
PeachPuff3 205 175 149
PeachPuff4 139 119 101
NavajoWhite1 255 222 173
NavajoWhite2 238 207 161
NavajoWhite3 205 179 139
NavajoWhite4 139 121 94
LemonChiffon1 255 250 205
LemonChiffon2 238 233 191
LemonChiffon3 205 201 165
LemonChiffon4 139 137 112
Cornsilk1 255 248 220
Cornsilk2 238 232 205
Cornsilk3 205 200 177
Cornsilk4 139 136 120
Ivory1 255 255 240
Ivory2 238 238 224
Ivory3 205 205 193
Ivory4 139 139 131
Honeydew1 240 255 240
Honeydew2 224 238 224
Honeydew3 193 205 193
Honeydew4 131 139 131
LavenderBlush1 255 240 245
LavenderBlush2 238 224 229
LavenderBlush3 205 193 197
LavenderBlush4 139 131 134
MistyRose1 255 228 225
MistyRose2 238 213 210
MistyRose3 205 183 181
MistyRose4 139 125 123
Azure1 240 255 255
Azure2 224 238 238
Azure3 193 205 205
Azure4 131 139 139
SlateBlue1 131 111 255
SlateBlue2 122 103 238
SlateBlue3 105 89 205
SlateBlue4 71 60 139
RoyalBlue1 72 118 255
RoyalBlue2 67 110 238
RoyalBlue3 58 95 205
RoyalBlue4 39 64 139
Blue1 0 0 255
Blue2 0 0 238
Blue3 0 0 205
Blue4 0 0 139
DodgerBlue1 30 144 255
DodgerBlue2 28 134 238
DodgerBlue3 24 116 205
DodgerBlue4 16 78 139
SteelBlue1 99 184 255
SteelBlue2 92 172 238
SteelBlue3 79 148 205
SteelBlue4 54 100 139
DeepSkyBlue1 0 191 255
DeepSkyBlue2 0 178 238
DeepSkyBlue3 0 154 205
DeepSkyBlue4 0 104 139
SkyBlue1 135 206 255
SkyBlue2 126 192 238
SkyBlue3 108 166 205
SkyBlue4 74 112 139
LightSkyBlue1 176 226 255
LightSkyBlue2 164 211 238
LightSkyBlue3 141 182 205
LightSkyBlue4 96 123 139
SlateGray1 198 226 255
SlateGray2 185 211 238
SlateGray3 159 182 205
SlateGray4 108 123 139
LightSteelBlue1 202 225 255
LightSteelBlue2 188 210 238
LightSteelBlue3 162 181 205
LightSteelBlue4 110 123 139
LightBlue1 191 239 255
LightBlue2 178 223 238
LightBlue3 154 192 205
LightBlue4 104 131 139
LightCyan1 224 255 255
LightCyan2 209 238 238
LightCyan3 180 205 205
LightCyan4 122 139 139
PaleTurquoise1 187 255 255
PaleTurquoise2 174 238 238
PaleTurquoise3 150 205 205
PaleTurquoise4 102 139 139
CadetBlue1 152 245 255
CadetBlue2 142 229 238
CadetBlue3 122 197 205
CadetBlue4 83 134 139
Turquoise1 0 245 255
Turquoise2 0 229 238
Turquoise3 0 197 205
Turquoise4 0 134 139
Cyan1 0 255 255
Cyan2 0 238 238
Cyan3 0 205 205
Cyan4 0 139 139
DarkSlateGray1 151 255 255
DarkSlateGray2 141 238 238
DarkSlateGray3 121 205 205
DarkSlateGray4 82 139 139
Aquamarine1 127 255 212
Aquamarine2 118 238 198
Aquamarine3 102 205 170
Aquamarine4 69 139 116
DarkSeaGreen1 193 255 193
DarkSeaGreen2 180 238 180
DarkSeaGreen3 155 205 155
DarkSeaGreen4 105 139 105
SeaGreen1 84 255 159
SeaGreen2 78 238 148
SeaGreen3 67 205 128
SeaGreen4 46 139 87
PaleGreen1 154 255 154
PaleGreen2 144 238 144
PaleGreen3 124 205 124
PaleGreen4 84
139 84
SpringGreen1 0 255 127
SpringGreen2 0 238 118
SpringGreen3 0 205 102
SpringGreen4 0 139 69
Green1 0 255 0
Green2 0 238 0
Green3 0 205 0
Green4 0 139 0
Chartreuse1 127 255 0
Chartreuse2 118 238 0
Chartreuse3 102 205 0
Chartreuse4 69 139 0
OliveDrab1 192 255 62
OliveDrab2 179 238 58
OliveDrab3 154 205 50
OliveDrab4 105 139 34
DarkOliveGreen1 202 255 112
DarkOliveGreen2 188 238 104
DarkOliveGreen3 162 205 90
DarkOliveGreen4 110 139 61
Khaki1 255 246 143
Khaki2 238 230 133
Khaki3 205 198 115
Khaki4 139 134 78
LightGoldenrod1 255 236 139
LightGoldenrod2 238 220 130
LightGoldenrod3 205 190 112
LightGoldenrod4 139 129 76
LightYellow1 255 255 224
LightYellow2 238 238 209
LightYellow3 205 205 180
LightYellow4 139 139 122
Yellow1 255 255 0
Yellow2 238 238 0
Yellow3 205 205 0
Yellow4 139 139 0
Gold1 255 215 0
Gold2 238 201 0
Gold3 205 173 0
Gold4 139 117 0
Goldenrod1 255 193 37
Goldenrod2 238 180 34
Goldenrod3 205 155 29
Goldenrod4 139 105 20
DarkGoldenrod1 255 185 15
DarkGoldenrod2 238 173 14
DarkGoldenrod3 205 149 12
DarkGoldenrod4 139 101 8
RosyBrown1 255 193 193
RosyBrown2 238 180 180
RosyBrown3 205 155 155
RosyBrown4 139 105 105
IndianRed1 255 106 106
IndianRed2 238 99 99
IndianRed3 205 85 85
IndianRed4 139 58 58
Sienna1 255 130 71
Sienna2 238 121 66
Sienna3 205 104 57
Sienna4 139 71 38
Burlywood1 255 211 155
Burlywood2 238 197 145
Burlywood3 205 170 125
Burlywood4 139 115 85
Wheat1 255 231 186
Wheat2 238 216 174
Wheat3 205 186 150
Wheat4 139 126 102
Tan1 255 165 79
Tan2 238 154 73
Tan3 205 133 63
Tan4 139 90 43
Chocolate1 255 127 36
Chocolate2 238 118 33
Chocolate3 205 102 29
Chocolate4 139 69 19
Firebrick1 255 48 48
Firebrick2 238 44 44
Firebrick3 205 38 38
Firebrick4 139 26 26
Brown1 255 64 64
Brown2 238 59 59
Brown3 205 51 51
Brown4 139 35 35
Salmon1 255 140 105
Salmon2 238 130 98
Salmon3 205 112 84
Salmon4 139 76 57
LightSalmon1 255 160 122
LightSalmon2 238 149 114
LightSalmon3 205 129 98
LightSalmon4 139 87 66
Orange1 255 165 0
Orange2 238 154 0
Orange3 205 133 0
Orange4 139 90 0
DarkOrange1 255 127 0
DarkOrange2 238 118 0
DarkOrange3 205 102 0
DarkOrange4 139 69 0
Coral1 255 114 86
Coral2 238 106 80
Coral3 205 91 69
Coral4 139 62 47
Tomato1 255 99 71
Tomato2 238 92 66
Tomato3 205 79 57
Tomato4 139 54 38
OrangeRed1 255 69 0
OrangeRed2 238 64 0
OrangeRed3 205 55 0
OrangeRed4 139 37 0
Red1 255 0 0
Red2 238 0 0
Red3 205 0 0
Red4 139 0 0
DeepPink1 255 20 147
DeepPink2 238 18 137
DeepPink3 205 16 118
DeepPink4 139 10 80
HotPink1 255 110 180
HotPink2 238 106 167
HotPink3 205 96 144
HotPink4 139 58 98
Pink1 255 181 197
Pink2 238 169 184
Pink3 205 145 158
Pink4 139 99 108
LightPink1 255 174 185
LightPink2 238 162 173
LightPink3 205 140 149
LightPink4 139 95 101
PaleVioletRed1 255 130 171
PaleVioletRed2 238 121 159
PaleVioletRed3 205 104 137
PaleVioletRed4 139 71 93
Maroon1 255 52 179
Maroon2 238 48 167
Maroon3 205 41 144

برای مثال 

"cl_crosshair_color "255 52 179

سپس اینتر رو بزنید و وارد بازی شوید مشاهده میکنید

که رنگ نشونه ی شما عوض شده (تست شده توسط خودم) 

 

نظرات ارسال شده است

 1. Ali :
  1403/01/07

  مرسی اولن دوم کامنت ها عالین D;

 2. mmd :
  1401/07/23

  اگه میشه کد رنگ آبی پر رنگ رو برام بنویسید چون کدها نیستن

  پاسخ : کد رنگ آبی پر رنگ
  0 0 205

 3. masoud :
  1401/07/23

  مگه کدهاشو ننوشتی پس چرا اینجا هیچی نیست فقط رنگه

  پاسخ : واسه ما کد ها هستن مشکل از مرورگرتونه

 4. amir :
  1400/07/27

  سلام من این کدهارو میزنم اما برای بعضی از رنگ ها فقط اعمال میشه . مثلا برای کد 0 100 0 رنگ اعمال میشه ولی برای کد 0 255 255 هیچ تغییری ایجاد نمیشه ، لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ : سلام باید عدد کد ر داخل این علامت بزارید " "

 5. Mahdi :
  1399/12/14

  یه شماره رنگ نشونه ایی که توی تاریکی و روشنایی خوب معلوم باشه الان مشکی تو روشنایی خوبه ولی توی تاریکی معلوم نیست

  پاسخ : لیست رنگ ها هستش دیگه خودتون ببینید کدوم خوبه :|

 6. امیر حسین :
  1399/11/30

  داداش من کاملا درست میزنم اما بازم رنگش عوض نمیشع

  پاسخ : درست بزنی عوض میشه
  باید کد رنگو داخل "" قرار بدی

 7. Puya :
  1399/09/29

  میشه شما خودتون یه رمز را کامل اینجا تایپ کنید؟

  پاسخ : "cl_crosshair_color "0 0 0

 8. Puya :
  1399/09/28

  سلام
  من هر کاری کردم رنگش عوض نشد. چیکار کنم ؟
  کد را هم اینجوری زدم:
  cl—crosshair—color "0 0 0"
  واسه سیاه شدن.
  لطفا جواب بدید. ممنون میشم.

  پاسخ : سلام
  از علامت آندر لاین استفاده کنید نه خط تیره :|

 9. hossein :
  1399/06/19

  سلام من هر کدوم از سفید ها رو زدم قرمز میشه چرا
  کلا یا قرمزه یا سیاه یا ابی

  پاسخ : سلام
  چون باید اول و اخر عدد رو ببندی
  وقتی نبندی اینجوری میشه

کد امنیتی رفرش
فروشگاه ما | فروش اکانت های اورجینال بازی هاwww.original-game.ir
Code Center